ภารกิจภายใต้การอำนวยการ

           กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 มีพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด มีภารกิจหน้าที่ในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งในบริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยมีภารกิจที่อยู่ภายใต้การอำนวยการดังต่อไปนี้