บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางระบบออนไลน์ (ตม.47)

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

บริการจองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต่างๆ ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

ข้อมูลบริการ

แนะนำหน่วยงาน

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง