แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

ตม.จว.เชียงใหม่ เปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI) การย้ายหนังสือเดินทางและการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร เฉพาะต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุ ชำรุด หรือสูญหายแล้วเท่านั้น

เปิดดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 ต.ค.65 เวลา 08.00 -16.00 น.

สถานที่ : ณ อาคารตลาดแม่หยวก ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่