ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ได้จัดทำโครงการเสียงตามสายทางวิทยุ รายการ “ตม.ตากพบประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ตม. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่เดือน ก.ค. ๖๕ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด (สวท.แม่สอด) ระบบ F.M ความถี่ ๑๐๓.๗๕