เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะทางอากาศ สตม. จึงยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) แต่การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ยังคงต้องแจ้งตาม ม.37 เหมือนเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม Link >>> https://www.immigration.go.th/?page_id=1648