20 มิ.ย.65 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ตม.จว.ตาก โดยมี พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผกก.ตม.จว.ตาก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ การนี้ ผบก.ตม.5 ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าแฟลตข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ตาก จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยให้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ,ผบ.ตร. ,ผบช.สตม. และ ผบก.ตม.5 อย่างเป็นรูปธรรม ให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในทุกมิติ การส่งกลับคนต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน การกักตัวคนต่างด้าวให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและให้มีมาตรการป้องกันการหลบหนี การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สตม. อย่างครบถ้วน การบริหารพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของตำรวจอย่างเคร่งครัด