CALL CENTER

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการบริการคนต่างด้าว

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน

ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง

สอบถามเจ้าหน้าที่

Google maps